Toistuva päänsärky heikentää elämänlaatua ja työkykyä

02.09.2022

Työky­vyt­tö­myyttä tois­tuva pään­särky ei kui­tenkaan ai­heuta. 

Tu­ki- ja liikun­tae­lin­pe­räinen ki­pu ja pään­särky ovat yleisiä kunta-alalla työsken­te­le­villä nai­silla. Ki­puoireet heiken­tävät työ­kykyä ja elä­män­laatua. Suu­ri osa toistu­vasta päänsä­rystä kärsi­vistä kun­ta-alan työnte­ki­jöistä työsken­telee kipuoi­reista huoli­matta. Nä­mä ha­vainnot te­ki LL Kir­si Malmberg-Ceder väitös­tut­ki­muk­sessaan.

Suo­men perus­ter­vey­den­huol­lossa lä­hes puo­let työi­käisten lääkä­rissä käyn­neistä ai­heutuu jos­takin kipu­ti­lasta ja noin puo­lessa tapauk­sista ky­seessä on tu­ki- ja liikun­tae­lin­pe­räinen ki­pu. Kipuoi­reista ylei­simpiä ovat ala­sel­kä­kipu ja pään­särky, ja ki­puoireet ovat taval­li­sempia nai­silla. Lue lisää: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/toistuva-paansarky-heikentaa-elamanlaatua-ja-tyokykya/