Syksyn tärkeät värit

19.10.2022

So­ten valmis­telut ete­nevät pit­kin maa­ta, ja ai­ka käy vä­hiin. Kaik­ki ei­vät eh­di ajoissa maa­liin. 

So­siaali- ja terveys­mi­nis­teriö ra­portoi sote-val­mis­te­lujen ti­lan ker­ran kuus­sa verkkosivuillaan.

Tau­lukon väri­maailma on syk­syn tär­keimpiä. Valta­vasta mää­rästä liik­kuvia osia pi­täisi tul­la val­mista vuoden­vaih­teessa. Jos ei tu­le, edessä voi ol­la seka­sorto, jos­sa lää­kärin työ käy mahdot­to­maksi.

Osalla alueista hallit­sevia vä­rejä ovat pu­nainen ja oranssi. Joil­lain yk­sikään tehtä­vä­pa­ketti ei ole edennyt edes puo­leen vä­liin. Var­sinkin Vantaa-Ke­ra­valla ja Kai­nuussa on syy­tä huo­leen.

Toi­saalla on pal­jon jo­pa tumman­vihreää. Se tar­koittaa, et­tä yli 90 pro­senttia tehtä­vistä on teh­ty.

Pisim­mällä hyvin­voin­tia­lueista on Keski-Uu­simaa. Jo­ka ikinen sa­rake on vih­reällä. Ap­lodit sin­ne.

La­pissa me­nee lä­hes yh­tä hy­vin: vih­reitä sarak­keita on nel­jä vii­destä.