Liikun­ta­neu­von­nasta on apua tyypin 2 diabeteksen hoidossaLiikun­ta­neu­von­nasta on apua tyypin 2 diabeteksen hoidossa

18.08.2022

Neu­vontaa saa­neilla pitkäai­kais­ve­ren­so­keri las­ki ja suu­rempi osa saa­vutti LDL-ko­les­te­rolin tavoi­te­tason.

Perus­ter­vey­den­huol­lossa toteu­te­tusta yksi­löl­li­sestä liikun­ta­neu­von­nasta on merkit­tävää hyö­tyä tyy­pin 2 diabe­teksen hoi­dossa, il­menee Itä-Suomen ylio­pis­tossa teh­dystä tutki­muk­sesta. Martis­kainen T ym. BMJ Open 4.7.2022

Liikun­ta­neu­vontaa saa­neilla esi­mer­kiksi pitkäai­kais­ve­ren­so­keri las­ki ja heis­tä suu­rempi osa saa­vutti LDL-ko­les­te­rolin tavoi­te­tason verrok­keihin näh­den. 

Lue lisää: https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/liikuntaneuvonnasta-on-apua-tyypin-2-diabeteksen-hoidossa/