Korona rapauttaa keski-ikäi­senkin toimintakykyä

19.01.2022

Ko­tona sairas­tettu ko­rona kaksin­ker­taisti toimin­ta­kyvyn huono­ne­misen ris­kin. 

Ko­ronan sairas­taneet ko­kivat pa­rin kort­telin käve­le­misen vaikeu­tuneen.

Koro­nain­fektion ko­tona sairas­ta­neista yli 50-vuo­tiaista 39 pro­senttia ker­toi fyy­sisen toimin­ta­ky­kynsä huonon­tuneen väestö­poh­jai­sessa seuran­ta­tut­ki­muk­sessa. Tuo­lista sei­somaan nouse­minen oli vaikeu­tunut jo­ka viiden­nellä. Jo­ka kahdek­san­nella ko­tona liikku­minen ja yh­tä mo­nella por­taiden nou­su oli vaikeu­tunut, ja jo­ka kym­menes ko­ki pa­rin kort­telin käve­le­misen vaikeu­tuneen. Lue lisää