D-vitamiinin puute voi altistaa vanhuksen deliriumille sairaa­la­hoi­dossa

05.05.2021

De­lirium jää usein havait­se­matta. 

Sairaa­la­hoi­dossa van­huksen seka­vuus­tila on yleinen ja huonoen­nus­teinen oireyh­tymä. Sil­le altis­tavat mm. kor­kea ikä, muisti­sairaus, geras­tenia ja moni­lää­kitys, ja sen lau­kaisee akuutti sai­raus, leik­kaus tai vie­ras paik­ka. Bri­tan­niassa ha­vaittiin, et­tä D-vi­ta­miinin puu­tos voi ol­la yk­si deli­riu­mille altis­tava te­kijä.


Tutki­muk­sessa selvi­tettiin bio­pankkiin näyt­teensä anta­neiden 351 320 po­tilaan (60+ v, kes­ki-ikä 71 v) veri­näyt­teistä D-vi­ta­mii­ni­pi­toisuus ja hei­dän tie­tonsa yhdis­tettiin sairaa­la­re­kis­te­reihin. 3 634:llä oli seuran­ta-ai­kana sairaa­la­jak­solla deli­rium­diag­noosi. 
Lue lisää: Potilaan lääkärilehti